Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów

Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów

Komenda Miejska  Państwowej Straży Pożarnej w  Sopocie informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca do odwołania, ogranicza wykonywanie zadań administracyjnych poprzez wyłączenie obsługi bezpośredniej interesantów.

Pisma można pozostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do komendy. Potwierdzenie można uzyskać po kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu:

058 555 81 73

w godzinach 730 – 1530 i podaniu adresu e-mail.

Doręczanie dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie (KM PSP w Sopocie) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej:

  1. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej postaci formularza na portalu ePUAP. Spośród listy instytucji znajdujących się u dołu strony należy wybrać Komendę Miejską PSP w Sopocie.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profil zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Korespondencja przesłana na inne adresy niż wskazane powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie.

  1. Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KM PSP
w Sopocie za pośrednictwem poczty elektronicznej  (bez potwierdzania UPP), na adres sekretariat.sopot@straz.gda.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu do Kancelarii (Sopot, ul. Armii Krajowej 105) na następujących nośnikach danych:

  1. a) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;
  2. b) płyta CD/DVD.

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

III. Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KM PSP w Sopocie dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub profilem zaufanym ePUAP (ESP) – zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Please follow and like us: