Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów

Obsługa interesantów

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie informuje, iż w następstwie
znoszenia przez Rząd RP poszczególnych ograniczeń związanych z obowiązującym
stanem epidemii na terenie kraju, zmianie ulega obsługa interesantów poprzez
dopuszczenie możliwości osobistego złożenia dokumentów lub załatwienia sprawy.

Składanie dokumentów, załatwienie sprawy.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość osobistego złożenia dokumentów lub
załatwienia sprawy, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (wejście na
teren komendy tylko w maseczce ochronnej, wykonanie pomiaru temperatury ciała oraz
zdezynfekowanie rąk). W tym celu należy umówić się telefonicznie lub mailowo
z przedstawicielem wybranej komórki organizacyjnej KM PSP Sopot lub za
pośrednictwem sekretariatu pod numerem telefonu 058 555 81 73
Nadal pisma można pozostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu
głównym do komendy. Potwierdzenie można uzyskać po kontakcie telefonicznym pod
numerem telefonu:
058 555 81 73
w godzinach 7 30 – 15 30 i podaniu adresu e-mail.

Odbiór dokumentów

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym można odebrać pismo osobiście w
sposób następujący:
– petent odbiera pismo przy wejściu głównym, potwierdza pisemnie odbiór
– petent z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (wejście na teren komendy
tylko w maseczce ochronnej, wykonanie pomiaru temperatury ciała oraz
zdezynfekowanie rąk) udaje się wraz z pracownikiem lub funkcjonariuszem KM PSP
Sopot do sekretariatu, gdzie po pisemnym potwierdzeniu odbiera pismo.

Osobiste zgłoszenie interwencji

W celu osobistego zgłoszenia potrzeby interwencji jednostek straży pożarnej należy
udać się do wejścia od ul. 1-go Maja (przy szlabanie). Szczegóły zdarzenia należy
przekazać dyżurnemu poprzez zainstalowany przy wejściu domofon.

Doręczanie dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie (KM PSP w Sopocie) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej:

  1. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej postaci formularza na portalu ePUAP. Spośród listy instytucji znajdujących się u dołu strony należy wybrać Komendę Miejską PSP w Sopocie.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profil zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Korespondencja przesłana na inne adresy niż wskazane powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie.

  1. Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KM PSP
w Sopocie za pośrednictwem poczty elektronicznej  (bez potwierdzania UPP), na adres sekretariat.sopot@straz.gda.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu do Kancelarii (Sopot, ul. Armii Krajowej 105) na następujących nośnikach danych:

  1. a) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;
  2. b) płyta CD/DVD.

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

III. Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KM PSP w Sopocie dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub profilem zaufanym ePUAP (ESP) – zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Please follow and like us: